CÔNG TY TOYOTA VIỆT NAM

Địa điểm: Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thu hồi nước ngưng nồi hơi